FANDOM


Hibanny (ヒバニー (Hibanny)), còn được biết đến với tên tiếng Anh là Scorbunny là Pokémon hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ VIII.

Nó phát triển thành Rabbifuto bắt đầu từ cấp 16, phát triển thành Aceburn bắt đầu từ cấp 35.

Cùng với SarunoriMesson, đây là Pokémon thế hệ VIII đầu tiên được tiết lộ ra công chúng vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, và là một trong 3 Pokémon khởi đầu của vùng Galar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.