FANDOM


Heracross (ヘラクロス Herakurosu) là Pokémon song hệ Côn trùng/Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 2. Heracross không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Heracross (メガヘラクロス Mega Herakurosu) khi kích hoạt Heracrosnite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.