FANDOM


Hellgar (ヘルガー Herugā) là Pokémon song hệ Bóng tối/Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 2. Hellgar là dạng tiến hóa của Delvil.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Hellgar (メガヘルガー Mega Herugā) khi kích hoạt Hellganite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.