FANDOM


Heatran (ヒードラン Hīdoran)Pokémon huyền thoại song hệ Lửa/Thép được giới thiệu trong Thế hệ 4.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.