FANDOM


Hasubrero (ハスブレロ Hasuburero) là Pokémon song hệ Nước/Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 3. Hasubrero là dạng tiến hóa của Lotad và tiến hóa thành Runpappa khi tiếp xúc với Đá nước.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.