FANDOM


Harysen (ハリーセン Harīsen) là Pokémon song hệ Nước/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 2. Harysen không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.