FANDOM


Hariteyama (ハリテヤマ Hariteyama) là Pokémon thuần hệ Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 3. Hariteyama là dạng tiến hóa của Makunoshita.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.