FANDOM


Happinas (ハピナス Hapinasu) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 2. Happinas là dạng tiến hóa của Lucky.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.