FANDOM


Hakuryu (ハクリュー Hakuryū) là Pokémon thuần hệ Rồng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Hakuryu là dạng tiến hóa của Miniryu và tiến hóa thành Kairyu ở cấp độ 55.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.