FANDOM


Haganeil (ハガネール Haganēru) là Pokémon song hệ Thép/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 2. Haganeil là dạng tiến hóa của Iwark.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Haganeil (メガハガネール Mega Haganēru) khi kích hoạt Haganeilnite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.