FANDOM


Gyarados (ギャラドス Gyaradosu) là Pokémon song hệ Nước/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Gyarados là dạng tiến hóa của Koiking.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Gyarados (メガギャラドス Mega Gyaradosu) khi kích hoạt Gyaradosnite. Sau khi tiến hóa Mega, nó trở thành Pokémon song hệ Nước/Bóng tối.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.