FANDOM


Granbulu (グランブル Guranburu) là Pokémon thuần hệ Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 2. Granbulu là dạng tiến hóa của Bulu.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.