FANDOM


Granbull (グランブル Guranburu) là Pokémon thuần hệ Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 2. Granbull là dạng tiến hóa của Bull.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.