FANDOM


Graena (グラエナ Guraena) là Pokémon thuần hệ Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 3. Graena là dạng tiến hóa của Pochiena.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.