FANDOM


Goriky (ゴーリキー Gōrikī) là Pokémon thuần hệ Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 1. Goriky là dạng tiến hóa của Wanriky và tiến hóa thành Kairiky sau khi trao đổi.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.