FANDOM


Gonyonyo (ゴニョニョ Gonyonyo) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Dogohmb ở cấp độ 20 và sau đó tiến hóa thành Bakuong ở cấp độ 40.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.