FANDOM


Gonbe (ゴンベ Gonbe) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 4. Gonbe tiến hóa thành Kabigon khi lên cấp với Độ thân thiết ở mức cao.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.