FANDOM


Golonya (ゴローニャ Gorōnya) là Pokémon song hệ Đá/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 1. Golonya là dạng tiến hóa của Golone.

Golonya hình thái Alola (アローラゴローニャ Arōra Gorōnya) là một hình thái địa phương song hệ Đá/Điện của Golonya ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó là dạng tiến hóa của Golone hình thái Alola.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.