FANDOM


Golone (ゴローン Gorōn) là Pokémon song hệ Đá/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 1. Golone là dạng tiến hóa của Isitsubute và tiến hóa thành Golonya sau khi trao đổi.

Golone hình thái Alola (アローラゴローン Arōra Gorōn) là một hình thái địa phương song hệ Đá/Điện của Golone ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Golone hình thái Alola là dạng tiến hóa của Isitsubute hình thái Alola và tiến hóa thành Golonya hình thái Alola sau khi trao đổi.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.