FANDOM


Gokurin (ゴクリン Gokurin) là Pokémon thuần hệ Độc được giới thiệu trong Thế hệ 3. Gokurin tiến hóa thành Marunoom ở cấp độ 26.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.