FANDOM


Glion (グライオン Guraion) là Pokémon song hệ Đất/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 4. Glion là dạng tiến hóa của Gliger.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.