FANDOM


Glacia (グレイシア Gureishia) là Pokémon thuần hệ Băng được giới thiệu trong Thế hệ 4. Glacia là một trong những dạng tiến hóa của Eevui.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.