FANDOM


Ghost (ゴースト Gōsuto) là Pokémon song hệ Ma/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Ghost là dạng tiến hóa của Ghos và tiến hóa thành Gangar sau khi trao đổi.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.