FANDOM


Ghost (ゴースト Gōsuto) là Pokémon song hệ Ma/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Ghost là dạng tiến hóa của Ghos và tiến hóa thành Gangar sau khi trao đổi.

Hình dáng