FANDOM


Ghos (ゴース Gōsu) là Pokémon song hệ Ma/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Ghost ở cấp độ 25 và sau đó tiến hóa thành Gangar sau khi trao đổi.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.