FANDOM


Genesect (ゲノセクト Genesekuto)Pokémon huyền ảo song hệ Côn trùng/Thép được giới thiệu trong Thế hệ 5. Genesect không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Mô tả

Pokémon này vốn tồn tại từ 300 triệu năm trước. Nó bị Băng Plasma cải tạo và lắp thêm một khẩu đại bác trên lưng.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/649
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.