Gardie (ガーディ Gādi) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Gardie tiến hóa thành Windie khi tiếp xúc với Đá lửa.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.