FANDOM


Garagara (ナッシー Garagara) là Pokémon thuần hệ Đất được giới thiệu trong Thế hệ 1. Garagara là dạng tiến hóa của Karakara.

Garagara hình thái Alola (アローラナッシー Arōra Garagara) là một hình thái địa phương song hệ Lửa/Ma của Garagara ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.