FANDOM


Gangar (ゲンガー Gengā) là Pokémon song hệ Ma/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Gangar là dạng tiến hóa của Ghost.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Gangar (メガゲンガー Mega Gengā) khi kích hoạt Ganganite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.