FANDOM


Gamale (ガーメイル Gāmeiru) là Pokémon song hệ Côn trùng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 4. Gamale là một trong những dạng tiến hóa của Minomucchi.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.