FANDOM


Gallop (ギャロップ Gyaroppu) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Gallop là dạng tiến hóa của Ponyta.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.