FANDOM


Gaburias (ガブリアス Gaburiasu) là Pokémon song hệ Rồng/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 4. Gaburias là dạng tiến hóa của Gabite.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Gaburias (メガガブリアス Mega Gaburiasu) khi kích hoạt Gaburiasnite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.