FANDOM


Fuwaride (フワライド Fuwaraido) là Pokémon song hệ Ma/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 4. Fuwaride là dạng tiến hóa của Fuwante.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.