FANDOM


Fuwante (フワンテ Fuwante) là Pokémon song hệ Ma/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 4. Nó tiến hóa thành Fuwaride ở cấp độ 28.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.