FANDOM


Fukamaru (フカマル Fukamaru) là Pokémon song hệ Rồng/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 4. Fukamaru tiến hóa thành Gabite ở cấp độ 24 và sau đó tiến hóa thành Gaburias ở cấp độ 48.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.