FANDOM


Foretos (フォレトス Foretosu) là Pokémon song hệ Côn trùng/Thép được giới thiệu trong Thế hệ 2. Foretos là dạng tiến hóa của Kunugidama.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.