FANDOM


Foodin (フーディン Fūdin) là Pokémon thuần hệ Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 1. Foodin là dạng tiến hóa của Yungerer. Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Foodin (メガフーディン Mega Fūdin) khi kích hoạt Foodinite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.