Flygon (フライゴン Furaigon) là Pokémon song hệ Đất/Rồng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Flygon là dạng tiến hóa của Vibrava.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.