FANDOM


Floazel (フローゼル Furōzeru) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 4. Floazel là dạng tiến hóa của Buoysel.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.