FANDOM


Eteboth (エテボース Etebōsu) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 4. Eteboth là dạng tiến hóa của Eipam.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.