FANDOM


Erureido (エルレイド Erureido) là Pokémon song hệ Siêu năng/Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 4. Erureido là một trong những dạng tiến hóa của Kirlia.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Erureido (メガエルレイド Mega Erureido) khi kích hoạt Erureidonite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.