FANDOM


Enekororo (エネコロロ Enekororo) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 3. Enekororo là dạng tiến hóa của Eneco.

Hình dáng