FANDOM


Enekororo (エネコロロ Enekororo) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 3. Enekororo là dạng tiến hóa của Eneco.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.