Eneco (エネコ Eneko) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Enekororo khi tiếp xúc với Đá mặt trăng.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.