FANDOM


Emperte (エンペルト Enperuto) là Pokémon song hệ Nước/Thép được giới thiệu trong Thế hệ 4. Emperte là dạng tiến hóa của Pottaishi.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.