FANDOM


Elekid (エレキッド Erekiddo) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 2. Elekid tiến hóa thành Eleboo ở cấp độ 30 và sau đó tiến hóa thành Elekible sau khi trao đổi nếu giữ Electirizer.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.