FANDOM


Elekible (エレキブル Erekiburu) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 4. Elekible là dạng tiến hóa của Eleboo.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.