Eleboo (エレブー Erebū) là Pokémon thuần hệ Điện được giới thiệu trong Thế hệ 1. Eleboo là dạng tiến hóa của Elekid và tiến hóa thành Elekible sau khi trao đổi nếu giữ Electirizer.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.