FANDOM


Eipam (エイパム Eipamu) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó tiến hóa thành Eteboth khi biết Song Kích lúc lên cấp.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.