FANDOM


Eifie (エーフィ Ēfi) là Pokémon thuần hệ Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 2. Eifie là một trong những dạng tiến hóa của Eevui.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.