FANDOM


Ebiwalar (エビワラー Ebiwarā) là Pokémon thuần hệ Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 1. Ebiwalar là một trong những dạng tiến hóa của Tyrogue.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.