Dumbber (ダンバル Danbaru) là Pokémon song hệ Thép/Siêu linh được giới thiệu trong Thế hệ 3. Dumbber tiến hóa thành Metang ở cấp độ 20 và sau đó tiến hóa thành Metagross ở cấp độ 45.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.